مبدل های طرح استوانه ای مخصوص جوش الیاف و پارچه های نان وون
این مبدل ها در صنایع دوخت پارچه ها و الیاف مورد استفاده قرار می گیرند.