توضیحات تکمیلی

قط خارجی

60 میلی متر

قطر داخلی

30 میلی متر

ضخامت

10 میلی متر